Výcvik: Psychologie Vše-vědomí

Popis výcviku

Dnešní doba tlačí mnohem více na celostní přístup k člověku a to nejen z pozice tělesné, mentální, emoční a fyzické, ale také převážně duchovní. Pojem transpersonální psychologie je zavedený již dlouho. Na vysokých školách s psychologickým zaměřením se tento směr moc nepropaguje a nevyučuje. Možná z důvodu nedostatku literatury, větší náročnosti na pochopení celistvosti člověka, který tento přístup potřebuje a také hlavní roli zde hraje víra. Dlouhou dobu jsem svou práci řadila právě ke směru transpersonální psychologie, která však nebyla dostačující. S plynutím roků jsem si uvědomila, že to, co dělám není možné zařadit a že je čas vybrat se vlastním směrem.

Tento směr jsem pojmenovala psychologií Vše – Vědomí. Obsahuje moji ryzí esenci – roky zkušeností, zkoumání, poznatků a prožitků. Rovina duchovní, neboli energetická, dotváří komplexní pohled na člověka, který je nezbytný v jeho léčení a vytvoření patřičného nadhledu pro celou situaci.

Zájem o takovou práci na sobě je velmi žádaný. Je nespočet těch, kteří se vydávají takzvanou duchovní (ezoterickou) cestou. Psychologie má přímo směr, který dokáže v plné míře rozsahu uspokojit nynější požadavky na odbornost a zároveň duchovní přesah, kurz vám tento směr blíže představí a naučí používat metody aplikovatelné přímo v praxi.

Místo konání: Lhota pod Kosířem

Pro koho je výcvik vhodný:

 • Výcvik psychologie Vše-Vědomí je určený pro ty, kteří chtějí pracovat a pomáhat lidem, nebo již v této oblasti pracují. Je určený pro všechny bez omezení vzdělání (pro psychology, psychiatry, doktory, sestřičky, maséry, učitelky…).
 • Také je výborný jako postgraduální studium, nebo jako škola třetího věku. 
 • Je vhodný i pro ty, kteří si chtějí rozšířit odborné znalosti a dovednosti v metodách transpersonální psychologie.
 • Výborný je i pro ty, kteří chtějí a touží po pravidelném a dlouhodobém osobním a duchovním rozvoji, jednoduše pohnout se svým životem.


Uplatnění kurzu je nekonečné jak v rovinách soukromých, tak komerčních….

Můj záměr kurzu

Je takový, aby každý z vás objevil svou podstatu. Co mu jde, co ho baví a v čem je dobrý. Někomu půjde více práce s myslí, někomu s emocemi, někdo bude výborný na vnímání těla a signálů. Můj cíl je otevřít a představit vám vaše dary, které si dovolíte dále rozvíjet. Nechci z vás tvořit jenom kopie opakující něco, po někom. Chci, aby jste sami přemýšleli, rozvíjeli teorii, vymýšleli své metody, přístupy, aby jste se stali sami sebou, našli sami sebe v rovině poradenství a stali se autentickými lidmi, terapeuty, kouči, bytostmi……

Pro absolventy kurzu bych chtěla vytvořit skupinu, která by se pravidelně setkávala i po ukončení kurzu a probírala společně případy z jejich praxe, tzv. supervizní činnost.  

Kurz nabízí hned několik rovin vzdělání:

Vědomá rovina

 • První rovina je rovina teoretické výuky, která zahrnuje teorii, vysvětlení, odpovědi na dotazy, představení metod aplikovatelných přímo do praxe. Teoretická výuka je zaměřená na předměty, které jsou součástí kurzu. Vytvoří vám pevný základ, pevnou půdu pod nohama, na které můžete dále stavět své znalosti a další zkušenosti získané praxí.
 • Další rovina je rovina osobního růstu a rozvoje. Všechny naučené teoretické znalosti a metody, si vyzkoušíte sami na sobě. Při této rovině dochází k hlubšímu pochopení a prožití již dříve teoreticky naučeného. Hlavní úkol této roviny je práce na sobě a tím pádem změna. Změna všeho starého, nefunkčního, nepotřebného. Změna skrze vlastní nadhled, posun a růst.
 • Třetí rovina je rovina praktická. V této oblasti si budete trénovat v simulacích klient – terapeut všechny metody a teoretické věci, které jste se naučili. Budete se učit vše aplikovat a převést do praxe. Pozorováním ostatních a zároveň být pozorován ostatními získáte spoustu praxe, která vám umožní samostatně přemýšlet a řešit problémy, které se mohou v soukromé praxi vyskytnout.

Podvědomá rovina

 • Přátelství, získáte hodně přátel. Nezapomenutelné okamžiky v prožitcích, sdílení, porozumění a podpoře. Vzájemná pomoc je nezbytnou částí, která se bude prolínat celou skupinou a celým kurzem.
 • Během setkávání se bude tvořit bezpečné prostředí, které vám dovolí se odhalit, otevřít a vyřešit v sobě vše potřebné, co by vám bránilo jít dál.
 • Otevřenost, láska a spojení. Zbavíte se strachů, které souvisí s kořenem nemilovanosti. To vám umožní sebe pojmout do lásky, rozvíjet sebe lásku a zároveň chápat, co je to láska k druhým lidem. Láska je potřebná pro otevření empatičnosti a emaptičnost je potřebná pro umění naslouchat…
 • Důvěra v sebe i v druhé. Otvírání sebedůvěry v pokoře a úctě k lidskému životu, moudrosti bytí, zdroje, boha. Podvědomá rovina vás bude vybízet pracovat se svým egem a transformovat jej ze stinných stránek.
 • Zodpovědnost za svůj život a za vše, co v něm tvoříte, ať už vědomě, či podvědomě. Přijetí síly sebe sám a vlastního tvoření života skrze manifestaci, synchronicitu a zrcadlení.
 • Víra ve vše známé i neznámé a pro vás zcela nové. Víra a ochota věřit, nechat se vést a zároveň vést sám, vést sebe. Sladění těchto rovin skrze víru.

Profil absolventa:

Jako absolvent tohoto kurzu budete schopní vést sami pohovor, poradenství, terapie, či podpůrné činnosti klientům, kteří budou mít problém. Bude schopný jim vysvětlit vznik a příčinu problému, doporučit jim vhodnou terapii a aplikovat metodu, která klienta povede, nebo ho naučí ze sebou pracovat tak, aby následnou práci na sobě zvládal i sám, v době nepřítomnosti terapeuta.

Obecné cíle kurzu:

 • sebe rozvoj, osobní a duchovní růst, sebe vzdělávání, sebe reflexe
 • naučíte se vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro sebe a pro klienta
 • budete schopní z rozhovorů analyzovat a popsat skutečný problém, který klient má a tento problém klientovi představit
 • naučíte se vysvětlit klientovi příčiny vzniku problému a tím nastartovat uvědomění a nadhled nezbytný pro další práci s klientem
 • dokážete vybrat a naučit klienta vhodnou metodu, která pomůže řešit jeho problém
 • naučíte se řešit problémy ze všech vrstev člověka, to znamená z psychických, emočních, fyzických a energetických vrstev
 • budete schopni pružně reagovat na individualitu a osobnost klientů a upravit jim terapie a metody tak, aby byli nápomocné a léčebné
 • budete vedení k vymýšlení svých vlastních metod a postupů v terapiích
 • objevíte svůj talent a dar, tuto část můžete dále rozvíjet a specializovat se na danou oblast, což ve vás způsobí přirozenost v chování a vystupování
 • kurz podtrhne vaši individualitu a osobnost, budete schopni sami přemýšlet, zkoumat a hledat nejpřirozenější cesty léčení
 • rozšíříte si znalosti a možnosti v oblasti transpersonální psychologie, což vnímám jako psychologii budoucnosti
 • budete schopni pracovat s lidmi na celostní rovině, bez potlačování či přehlížení, nebo naopak upřednostňování nějaké složky v jejich osobnosti
 • stanete se odborníky v předmětech, které jsou náplní tohoto kurzu

Celková délka vzdělávacího programu:

13 měsíců vzdělávání + seznamovací setkání

185 hodin výuky, z toho

 • Teoretická výuka, v celkovém počtu 62 hodin zahrnuje teorie, přednášky, diskuze, konzultace, příklady z praxe• Osobní rozvoj v celkovém počtu 35 hodin zahrnuje sebe rozvoj, osobní a duchovní růst, sebe vzdělávání, sebe reflexi, individuální práce sám na sobě
 • Praktická výuka, v celkovém počtu 88 hodin zahrnuje skupinové práce a práce ve dvojici, simulace nácviku příchodu klienta, prezentace aj.


Setkávání bude probíhat 1x za měsíc vždy celou sobotu a neděli na chatě: Lhota pod Kosířem, kde je možnost i přespání. Pro ty, co jsou z daleka je možnost přijet už v pátek a na chatě přespat.

https://www.krajina-duse.cz/o-nas/

Termíny výcviku:

 • 22 – 23.10. 2022
 • 19 – 20.11. 2022
 • 10 – 11.12. 2022
 • 21 – 22.1. 2023
 • 25 – 26.2. 2023
 • 25 – 26.3. 2023
 • 22 – 23.4. 2023
 • 27 – 28.5. 2023
 • 24 – 25.6. 2023
 • 22 – 23.7. 2023
 • 26 – 27.8. 2023
 • 23 – 24.9. 2023
 • 21 – 22.10. 2023

Učební plán a osnovy:

Jak vést a směřovat pohovor

Naučíte se zjistit problém, který klienta skutečně trápí skrze vedený pohovor. Pomůžete mu rozklíčovat i další problémy, které mohou souviset se situací a nastavit mu zrcadlo, které potřebuje k pochopení a nadhledu. Budete se učit vypíchnout nedůležitější věc, kterou začít, pokud má klient více problémů. Dále se naučíte rozpoznat rezistenci klientů, nastavit mu správnou délku a četnost terapií. Nastavit bezpečné a důvěryhodné prostředí. Naučíte se správně naslouchat, být v přítomném okamžiku s klientem. Pochopíte svůj motiv pro práci s lidmi, který vás vede, ale zároveň vám může být překážkou. Tento motiv je nezbytný odhalit z důvodu následných nechtěných přenášení emocí, či názorů, vlastních zkušeností na klienta.

Celková délka nejméně 10 hodin.

Z toho 3 hodiny teoretická část (přednáška), 6 hodin praktická část, zahrnující cvičení individuální, skupinové a ve dvojicích, simulace nácviku příchodu klienta, sebereflexe, 1 hodina komunitního kruhu, sdílení a sharingu, možnost dotazování se. 

Kategorie lidí a práce s nimi

Naučíte se rozpoznat zaměření klienta, zda je více logický, nebo emoční a potom mu nastavit terapii tak, aby mu práce na sobě vyhovovala a cíleně ho posouvala. Pochopíte všechna možná úskalí těchto kategorií, které by mohli být následně v terapiích překážkou. Naučíte se vypíchnout právě tu oblast, která je vpovzdálí a srovnat ji s tou, která je v popředí. To umožní cestu v před a požadovanou expanzi.

Celková délka nejméně 6 hodin

Z toho 3 hodiny teoretická část (přednáška), 3 hodiny praktická část ve dvojicích a ve skupině, sdílení, sharing

Už se nechci bát, aneb práce se strachy  

Tento předmět vás naučí pracovat se strachy a vést terapie s lidmi, kteří se bojí. Naučíte se rozpoznat kořeny strachů a kategorie, které jsou nezbytné pro následnou práci se strachy. Naučíte se pracovat se strachovými myšlenkami, emocemi, projevy fyzického a energetického těla, což vám potom umožní vypíchnout u klienta nejproblematičtější část a na tu se při práci se strachy zaměřit a klienta provázet tak, aby své strachy překonal a zvládnul. Bude vám představená ucelená metoda, která vám krok za krokem pomůže a naučí vás, jak vést a směřovat ty, kteří se bojí. Dále se naučíte rozpoznat rezistenci ve strachu, která by mohla lidem bránit se strachů pustit a s touto rezistencí dále pracovat.

Práce se strachy dále zahrnuje práci s katastrofickými scénáři a práci s fóbiemi. Vysvětlíme si rozdíl při práci v těchto stavech.

Celková délka nejméně 18 hodin

Z toho 7 hodiny teoretická část (přednáška), 2 hodiny praktická část, zahrnující cvičení individuální a sebereflexi, 4 hodin cvičení ve dvojicích a skupinové cvičení, 4 hodiny simulace nácviku příchodu klienta, 1 hodina komunitního kruhu, sdílení a sharingu, možné dotazování se.

Jak si nastavit zdravé hranice

Tento předmět vás naučí pochopit vše o hranicích v životě, proč lidé říkají ano, když myslí ne. Budete schopni lidem pomoci odhalit a definovat jejich stávající hranice a v případě potřeby je přenastavit tak, aby jejich život začal fungovat a dávat smysl. Pomocí zdravých hranic se následně přenastaví komfortní zóna, která dodá větší pocit jistoty a sebedůvěry pro případné změny, které by skrze špatně nastavené hranice nemohli lidé udělat. Práce s hranicemi zahrnuje práci s myšlením, přenastavování hodnost, vír, zásad, učit se říkat ano x ne, nové pohledy na věc a na život. Dále práci s emocemi, kde se posiluje a buduje pocit respektování odlišných názorů a přání ve vztazích, odbourává se manipulace a tlaky, které jsou ve vztazích na druhé vyvíjeny, řeší se pozice oběti, nebo vítěze skrze které se lidé staví ke svým problémům a na základě toho jednají. Dále tento předmět zahrnuje pochopení fyzického tělem, kde se na těle špatně nastavené hranice projevují skrze různé blokace, bolesti, tlaky, nespavost apod.

Celková délka nejméně 11 hodin

Z toho 4 hodiny teoretická část (přednáška), 6 hodin praktická část, zahrnující cvičení individuální, ve dvojicích, sebereflexi, skupinové cvičení a simulace nácviku klient a terapeut, 1 hodina komunitního kruhu, sdílení a sharingu, možné dotazování se.

Práce s negativními emocemi

Jako účastníci certifikovaného kurzu se naučíte chápat a prožívat emoce. Proč je v těle máme, k čemu slouží, jak fungují a jak s nimi pracovat. Pochopíte co je to emoční kompas a proč se v dětství vypne, dále se naučíte ho znovu zapnout, coby hlavní ukazatel směru každého člověka. Naučíte se mít na emoce jiný úhel pohledu, nadhled, který je potřebný k následnému udržení odstupu od klientů a emočně se s nimi neztotožňovat. Dokážete následně klienty jejich emocemi provázet a budete nápomocní v jejich transformaci. Budete schopni klientům vybrat a následně je naučit vhodné metody, které jim pomůžou při práci s negativními emocemi. 

Práce s negativními emocemi zahrnuje:

 1. zapínání emočního kompasu + útěkové strategie ega od emocí – celková délka 14 hodin
 2. práce se zakrývacími emocemi (zloba, vztek, nenávist, agrese) – celková délka 10 hodin
 3. 5 nejzákladnějších oblastí emocí + práce s nimi – celková délka 14 hodin
 4. práce s úzkostí – celková délka 14 hodin
 5. práce s panikou – celková délka 14 hodin
 6. nenaplněná či zklamaná láska – celková délka 7 hodin


Celková délka nejméně 73 hodin

Z toho 20 hodin teoretická část (přednáška), 51 hodin praktická část, zahrnující cvičení individuální a sebereflexi, cvičení ve dvojicích, skupinové cvičení, simulace nácviku příchodu klienta a práce s ním, 2 hodina komunitního kruhu, sdílení a sharingu, možné dotazování se.

Ukončení terapií, poradenství, podpůrné pomoci

V tomto předmětu se budete učit správně ukončit konzultaci, či poradenství ve chvíli, kdy je ten “správný čas”. Dále se naučíte rozpoznat, zda jste schopní svými znalostmi, zkušenostmi a zaměřením klientovi pomoci, nebo je za potřebí ho přeposlat k dalším speciálním odborníkům na problematiku, kterou klient řeší. V tomto předmětu se naučíte vymanit z očekávání a nároků v posunu, které můžete na klienta nevědomě klást a tím celé poradenství, či terapii vlastně brzdit.

Celková délka nejméně 11 hodin

Z toho 4 hodiny teoretická část (přednáška), 6 hodin praktická část, která zahrnuje cvičení individuální a sebereflexi, simulace nácviku příchodu klienta a práce s ním, 1 hodina komunitního kruhu, možné dotazování se.

Předměty a počet hodin výuky:

Počet hodin

Způsob ukončení:

 • splnění předepsaných povinností daných vzdělávacím programem, což je alespoň 80 % docházky
 • závěrečná ústní zkouška z vybraných témat, zahrnující teorii získanou z výcviku
 • praktické cvičení z vybraných témat, v simulaci klient terapeut

Jako absolvent kurzu získáte zvláštní odbornou způsobilost k těmto činnostem

 • vedení pohovoru
 • vytváření silného a bezpečného prostředí pro práci s klientem
 • práce se strachy, katastrofickými scénáři, fóbiemi • práce s hranicemi, komfortní zónou, jejich definování a následné přenastavování 
 • práce s emocemi, úzkostmi, panikou, zraněnou láskou a jejich transformace 
 • práce se vzorci chování s programy, jejich definování a přenastavování
 • hluboká práce s traumaty skrze meditace a transformace traumatické vzpomínky
 • podpůrná a poradenská činnost v rámci ostatních problémů, které klient má, doporučení další práce, či doporučení odborníka

Uplatnění výcviku (psychologie v poradenství) 
na trhu práce

Volné živnosti:

 1. Poradenská a konzultační činnost…
 2. Mimoškolní výchova a vzdělávání…
 3. Pořádání kurzů a školení…
 4. Lektorská činnost…

Vázané živnosti:

 1. Psychologické poradenství a diagnostika (vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru)

Certifikát:

 • Certifikát Vám bude udělený po úspěšném absolvování kurzu konkrétně k předmětům, které se na kurzu vyučují.

Chci se přihlásit do výcviku, jak na to:

Vstupní požadavky:

 • Práce na sobě, sebe rozvoji, nebo zájem o duchovný rozvoj minimálně 2 roky
 • motivační dopis (napíšete motivační dopis týkající se toho, proč se právě chcete přihlásit do výcviku, proč vás láká a myslíte si, že je pro vás ten pravý). Motivační dopis spolu s přihláškou do kurzu odešlete na email: info@veronikapeskova.com
 • odesláním přihlášky se dostáváte do druhé fáze vstupních požadavků a tím je osobní pohovor, domluvíme si společný termín a popovídáme si o vašem očekávání, které máte od kurzu a do jaké míry je vám schopný kurz požadavky a očekávání naplnit. Zda jste přijatí vám bude sděleno do týdne od pohovoru
 • Kurzovné je potřeba uhradit v plné výši nejpozději do 14 dnů od potvrzení přijetí
 • Kurzovné se platí na účet číslo: 246028572/0600

Cena výcviku psychologie Vše-Vědomí: 74.200,- Kč

V ceně je zahrnuto:

 • 13 měsíců vzdělání, vždy 1x za měsíc celou sobotu a neděli (termíny jsou uvedené výše). První vyučovací blok bude od 9.00 hodin do cca 13.00 hod. Druhý vyučovací blok od 15.00 hod do 18.30 – 19.00 hod
 • pronájem prostor, včetně vybavení a možného přespání v době konání kurzu (ze soboty na neděli).
 • lektorská a podpůrná činnost během konání kurzu v předepsaných termínech


V ceně není zahrnuta strava. Je však možnost nechat dovážet obědy z restaurace v Olomouci. Pro ty co jsou z daleka, nabízí chata možnost přespání již z pátka na sobotu, tuto noc si hradí každý sám.

Částku je nutné zaplatit v plné výši kurzovného.

Přihlásit se k výcviku

Leták k výcviku

Sdílejte článek:

Facebook
Email
Tisknout

Sdílejte článek:

PŘIHLÁŠKA

Výcvik: Psychologie Vše-vědomí

Dobrý den, těší mě váš zájem o účast ve výcviku Psychologie Vše-vědomí. Vyplňte a odešlete, prosím, následující formulář.